Jumat, 27 Januari 2012

Larangan Meriwayatkan Hadits Dari Perawi Dhaif dan Berhati-Hati Dalam Meriwayatkannya

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Pada umat yang hidup di zaman akhir akan ada beberapa orang yang memberitahukan berita kepada kalian, dimana berita itu sebelumnya belum pernah didengar baik itu oleh kalian maupun oleh ayah-ayah kalian. Maka berhati-hatilah kalian kepada orang-orang seperti itu. (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Kamis, 12 Januari 2012

Umar bin Khaththab Menghapus Tradisi Gadis Persembahan Untuk Sungai Nil Yang Mengandung Kesyirikan

Salah satu fungsi negara dalam Islam adalah untuk menjaga agama. pada zaman Khulafaur Rasyidin hal ini menjadi perhatian yang sangat serius. Negara benar-benar menjadi perisai, pelindung umat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Salah satu contoh penjagaan akidah umat adalah kisah yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khathab. Khalifah Umar telah mendorong rakyat untuk menganut akidah Islam yang benar dan murni, memerangi syubhat-syubhat yang didakwahkan para pelaku penyimpangan dan membantah tipuan-tipuan para musuh Islam yang menyiarkan ajaran-ajaran menyimpang dan aneka ragam khurafat. 

Selasa, 10 Januari 2012

Larangan Menginformasikan Setiap Berita Yang Didengar

Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda, "Seseorang cukup disebut sebagai pembohong apabila dia menyampaikan setiap informasi yang dia dengar." (Hadits dituturkan oleh Muslim)

Rabu, 04 Januari 2012

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadist sesudah Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan 1.660 hadits.
Dia adalah putera Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim, paman Rasulullah dan ibunya adalah Ummul Fadl Lababah binti harits saudari ummul mukminin Maimunah.
Sahabat yang mempunyai kedudukan yang sangat terpandang ini dijuluki dengan Informan Umat Islam. Beliaulah asal silsilah khalifah Daulat Abbasiah. Dia dilahirkan di Mekah dan besar di saat munculnya Islam, di mana beliau terus mendampingi Rasulullah sehingga beliau mempunyai banyak riwayat hadis sahih dari Rasulullah . Beliau ikut di barisan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal dan perang Shiffin. Beliau ini adalah pakar fikih, genetis Arab, peperangan dan sejarah. Di akhir hidupnya dia mengalami kebutaan, sehingga dia tinggal di Taif sampai akhir hayatnya.

Abdullah bin Umar

Periwayatan paling banyak berikutnya sesudah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan 2.630 hadits.
Abdullah adalah putra khalifah ke dua Umar bin al-Khaththab saudarah kandung Sayiyidah Hafshah Ummul Mukminin. Ia salah seorang diantara orang-orang yang bernama Abdullah (Al-Abadillah al-Arba’ah) yang terkenal sebagai pemberi fatwa. Tiga orang lain ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-Ash dan Abdullah bin az-Zubair.